កិច្ចការសង្គម

តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម និងភាពជាដៃគូសហគមន៍របស់ AIA យើងជឿថាយើងអាចបង្កើតនូវផលវិជ្ជមាននៅក្នុងសហគមន៍ដែលយើងមានវត្តមាន