ការទាមទារសំណងរមរណភាព

យើងខ្ញុំពិតជាសោកស្តាយចំពោះការបាត់បង់របស់អ្នក។ យើងខ្ញុំនឹងជួយសម្រួលការទាមទារសំណងនេះឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ ហើយយើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងការផ្តល់សំណងដែលមាន។