ការទាមទារសំណងផ្សេងៗ

ដំណើរការ

 ចូលទៅកាន់ AIA+

សូមចុច ទីនេះ ករណីអ្នកពុំទាន់ចុះឈ្មោះនៅក្នុង AIA+


សូមត្រៀមឯកសារតម្រូវខាងក្រោមឲ្យបានរួចរាល់ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការដាក់ពាក្យទាមទារសំណង

ឯកសារតម្រូវ

  សម្រាប់សមាជិក

  បុគ្គលិកធនធានមនុស្ស/ ភ្នាក់ងារ/ ទីប្រឹក្សាផែនការជីវិត តំណាងឲ្យអតិថិជន

 1. ភស្ដុតាងជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន*
 2. វិញ្ញាបណ្ណប័ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ /ឯកសារធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យ/ របាយការណ៍ពីវេជ្ជបណ្ឌិត/ វេជ្ជបញ្ជា*
 3. លិខិតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (ប្រសិនបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ)**
 4. វិក្កយបត្រ លម្អិតការចំណាយជាក់ស្តែង*
 5. លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពិសោធន៍**
 6. ឯកសារផ្សេងៗ

* ឯកសារតម្រូវ

** ឯកសារតម្រូវករណីអ្នកជំងឺបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬ ការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យ

 1. បណ្ណសមាជិក*
 2. ភស្ដុតាងជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន*
 3. វិញ្ញាបណ្ណប័ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ /ឯកសារធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យ/ របាយការណ៍ពីវេជ្ជបណ្ឌិត/ វេជ្ជបញ្ជា*
 4. លិខិតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (ប្រសិនបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ)**
 5. វិក្កយបត្រ លម្អិតការចំណាយជាក់ស្តែង*
 6. លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពិសោធន៍**
 7. ភស្តុតាងព័ត៌មានគណនីធនាគាររបស់អតិថិជន*
 8. ឯកសារបញ្ជាក់ទំនាក់ទនងរវាងអ្នកត្រូវបានធានា និង អ្នកទាមទារសំណង (ក្នុងករណីអ្នកត្រូវបានធានា និង អ្នកទាមទារសំណងជាមនុស្សផ្សេងគ្នា)
 9. ឯកសារផ្សេងៗ
 10. * ឯកសារតម្រូវ
 11. ** ឯកសារតម្រូវករណីអ្នកជំងឺបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬ ការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យ

ប្រសិនលោកអ្នកត្រូវការជំនួយ សូមទាក់ទងមកក្រុមងារងារផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជន ឬ តេឡេក្រាមបុតខាងក្រោម៖