AIA recruitment Ad 2022_LA03
AIA recruitment Ad 2022_LA03
ក្លាយជា

ទីប្រឹក្សាផែនការជីវិត អេ អាយ អេ

ហេតុអ្វីគួរជ្រើសរើសអាជីពជាទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត?​

តើអ្វីដែលធ្វើអោយ AIA Cambodia Elite Academy ពិសេស?​

កម្មវិធី 5-Star Elite

កម្មវិធី 5-Star Elite របស់ AIA Cambodia Elite Academy គឺជាកម្មវិធីល្អផ្តាច់មុខដែលវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ឍបេក្ខជនរបស់យើងជំនាន់ថ្មីដែលមានការជំរុញខ្លាំង ដោយផ្តល់នូវការគាំទ្រល្អបំផុតក្នុងថ្នាក់ និងបរិយាកាសដែលបណ្តុះស្មារតីនៃកិច្ចសហការ វិជ្ជាជីវៈ និងសុខុមាលភាព។

អ្នកគួរចាប់ផ្តើមអាជីពដែលផ្តល់រង្វាន់ដោយមិនគិតពីដំណាក់កាលជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។

អបអរសាទរទីប្រឹក្សាផែនការជីវិតឆ្នើមរបស់យើង​

* COT (Court Of The Table) គឺជាបទដ្ឋានលំដាប់ពិភពលោកនៃផលិតភាព និង​ អាជីពល្អឥតខ្ចោះរបស់ភ្នាក់ងារលក់ ដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង។ ផលិតភាព COT គឺស្មើនឹង 3ដង នៃ MDRT (Million Dollar Round Table)។

* MDRT ឬ Million Dollar Round Table គឺជាបទដ្ឋានលំដាប់អន្តរជាតិនៃផលិតភាព និងលក្ខណៈអាជីពល្អឥតខ្ចោះរបស់ភ្នាក់ងារលក់ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រងទូទាំងពិភពលោក។