រៀងរាល់ថ្ងៃ យើងខ្ញុំប្រឹងប្រែងដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ ដើម្បីនាំមកជូនលោកអ្នកនូវអ្វីដែលល្អបំផុតដែល AIA កំពុងផ្តល់ជូន

41

លាន+

បណ្ណសន្យារ៉ាបរង

17

លាន+

សមាជិកចូលរួមនៃការធានារ៉ាប់រងជាក្រុម

10

0ឆ្នាំ+

មានបទពិសោធន៍

8

ឆ្នាំ

ជាប់ៗគ្នាក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនទទួលបាន ចំណាត់ថ្នាក់ #1 លើ​ MDRT

យើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនរស់នៅមានសុខភាព និងជីវិតកាន់តែប្រសើរ

ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនជាង 100 ឆ្នាំ