យើងធ្វើការដោយមិននឿយហត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីនាំមកជូនអ្នកនូវអ្វីដែលល្អបំផុតដែល AIA កំពុងផ្តល់ជូន

50

,000+

ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជា ត្រូវបានការពារ

2

.3លានដុល្លារ

ត្រូវបានសងនិង ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍

10

0ឆ្នាំ+

មានបទពិសោធន៍

8

ឆ្នាំ

ជាប់ជាក្រុមហ៊ុនទទួលបាន #1 MDRT

យើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនរស់នៅមានសុខភាព និងជីវិតកាន់តែប្រសើរ

សូមមើលព៍ត៌មានបន្ថែម អំពី អេ អាយ អេ ដូចខាងក្រោម
At AIA we emphasise on helping people and communities live healtheir lives now and in the future.