រីករាយដែលបានជួបអ្នក!​

សូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំជួយអ្នកធ្វើការណែនាំដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អ្នក។ ដើម្បីចាប់ផ្តើម សូមផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអ្នក។​

1
2

ជំហ៊ានទី 1

សូមផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអ្នក​ និង អំពីមុខរបររបស់អ្នក​

ជំហ៊ានទី 2

សូមប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីក្តីបារម្មណ៍ដែលអ្នកមាន​

សេចក្តីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ

សេចក្តីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ

នេះជាឧបករណ៍វាយតម្លៃដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីជួយណែនាំដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងដែលនឹងត្រូវតម្រូវការរបស់អ្នក។ ការវាយតម្លៃនេះគឺផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអ្នកបានបញ្ចូល ហើយសម្រាប់តែជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនគិតពីកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្រៅពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងឧបករណ៍វាយតម្លៃនេះទេ។ អ្នកគួរតែធ្វើការជ្រើសរើសដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងដោយខ្លួនឯងដោយផ្អែកលើកម្រិតនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ដោយមានឬគ្មានឯកសារយោងទៅលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនេះ។ នៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រង អ្នកនឹងមិនច្បាស់ថាតើផលិតផលណាមួយត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក (រួមទាំងថាតើវាត្រូវនឹងគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដែរឬអត់) អ្នកគួរតែស្វែងរកទីប្រឹក្សាផែនការជីវិត និង/ឬ អ្នកជំនាញផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ហើយជ្រើសដំណោះស្រាយដែលសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដោយគិតពីកាលៈទេសៈរបស់អ្នក។ សូមចងចាំថា កាលៈទេសៈរបស់អ្នកអាចប្រែប្រួលតាមពេលវេលា អ្នកគួរតែវាយតម្លៃតម្រូវការរបស់អ្នកពីមួយពេលទៅមួយពេល។ អ្នកមិនគួរធ្វើការជ្រើសរើសដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងដោយផ្អែកលើឧបករណ៍វាយតម្លៃនេះតែម្នាក់ឯងនោះទេ។ អេ អាយ អេ ឬសាខា និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួន នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ ការខូចខាត ការទាមទារ ការចំណាយដែលបានរងទុក្ខ ឬកើតឡើង ឬសម្រាប់ការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ពិសេស ចៃដន្យ គំរូ ឬជាលទ្ធផល រួមទាំងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ដែលកើតឡើងពី ឬពាក់ព័ន្ធ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃនេះ។