អ្នកឆ្លងកាត់

ជំងឺមហារីកសុដន់

សូមទស្សនាអំពីរបៀបដែលអ្នកមានជំងឺមហារីកសុដន់យកឈ្នះលើជំងឺនេះ ហើយបន្តជីវិតឆ្ពោះទៅមុខ