មន្ទីរពេទ្យដៃគូ

Orienda

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ ដួងងៀប ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 078 233 789

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$22 - US$28
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ US$80 - US$80
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 6 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

United Health Care

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 6A ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ភ្នំពេញ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 099 220 225

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖  US$15
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ US$70
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 4 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Mony Clinic

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 1800 ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 086 798 777

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$20
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 6 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Orchid Hospital

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ កោះពេជ្រ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖  099 990 988

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$25
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 6 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Ly Sreyvina

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 163 ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 099 990 988

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$25
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 5 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Orange Cancer Clinic

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 6A ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ភ្នំពេញ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 099 315 959

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$25
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ US$65
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ US$265
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 6 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Sonja Kills Memorial Hospital

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិកែបថ្មី សង្កាត់បឹងទូក ក្រុងបូកគោ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 853 680

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$11.24
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ US$78.5
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ 5 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ

Sovann Polyclinic

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិកំពង់ក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 090 444 777

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$7.5
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ US$30e
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ US$100
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 6 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Yukuok Hospital

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 154 សង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 090 444 777

Fee Charge:

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$7.5
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ US$30
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ US$100
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ 24/7

KV Hospital

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិទួលវិហារ​ ឃុំជីរោទ៍ទី 2 ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 286 070

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$8
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ US$40
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ US$100
 • ការវះកាត់៖ US$2,500
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 6 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Leng Pini Clinic

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិលេខ 2 សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 011 925 112

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$10
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ US$50
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 5

Life Care

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវជាតិលេខ 6 ឃុំស្លក្រាម ខេត្តសៀមរាប
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 011 992 424

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$25
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ US$200
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 5 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Preapsor Clinic

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិត្រពាំងព្រីង ក្រុងក្រចេះ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 017 505 008

កម្រៃសេវាFee Charge:

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$15
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ មិនមាន
 • ការវះកាត់៖ មិនមាន
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀល ព្រឹកដល់ 6 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Sambat Polyclinic

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 106A សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ 090 666 524

កម្រៃសេវាFee Charge:

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$10
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ មិនមាន
 • ការវះកាត់៖ US$150
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 6 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Clinic Rhac

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិស្នោរទី 1 ស្រុកច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 • លេខទូរស័ព្ទ៖Tel: 096 280 6971

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$7.5
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ មិនមាន
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ការវះកាត់៖ US$150
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 5 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

Clinic Keo Vannak

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវព្រះបាទអង្គអេង ក្រុងកំពង់ចាម
 • លេខទូរស័ព្ទ៖Tel: 012 286 070

កម្រៃសេវា

 • ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ៖ US$8
 • ការធ្វើម៉ាម៉ូក្រាម៖ US$40
 • ការច្រឹបវិភាគដុំសាច់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ការវះកាត់៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ការពិនិត្យ៖ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 5 ល្ងាច ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ