រកឃើញជំងឺមហារីកសុដន់ទាន់ពេលវេលា អាចជួយសង្រ្គោះជីវិតអ្នក សូមទៅពិនិត្យនៅទីតាំងខាងក្រោម៖