ការផ្តល់ជូនខែឧសភា!

សន្សំដល់ទៅ 35%

សូមទទួលយកការផ្តល់ជូនពិសេសនាឱកាសអបអរខួប 7ឆ្នាំ របស់ អេ អាយ អេ ខេមបូឌា ការប្តេជ្ញាចិត្តយូរអង្វែងក្នុងការជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរស់នៅមានសុខភាព និងជីវិតកាន់តែប្រសើរ!

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

 • ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីដែលបានធ្វើការស្នើសុំនិងបានផ្តល់ជូនពីថ្ងៃ 1 ដល់ 31 ឧសភា​2024។
 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះ លើកលែងផលិតផល 2ការពារ5 2ការពារ7 និងផលិតផលឌីជីថល។
 • ការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យនេះ នៅពេលទទួលយកការការពារថ្មី!
  • ទទួលបានការសន្សំ 35% លើទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មី ដែលទទួលយកការការពារលើផលិតផល AIA សម្រាប់សុខភាព និងកញ្ចប់ការពារលើអាយុជីវិត។
  • ទទួលបានការសន្សំ 30% លើទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មី ដែលទទួលយកការការពារលើកញ្ចប់ការពារលើអាយុជីវិត។​
  • ទទួលបានការសន្សំ 10% លើទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មី ដែលទទួលយកការការពារលើផលិតផល AIA សម្រាប់សុខភាព។
  • បូកបន្ថែមការសន្សំ 30% លើទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំ ប្រសិនជ្រើសរើសការទូទាត់ជាមុនក្នុងឆ្នាំទី2 (សម្រាប់តែកញ្ចប់ការពារលើអាយុជីវិតប៉ុណ្ណោះ)។
 • អតិថិជនដែលទិញរួមគ្នា រវាងផលិតផល AIA សម្រាប់សុខភាព និង កញ្ចប់ការពារលើអាយុជីវិត តម្រូវឱ្យដាក់ស្នើសុំការការពារនៅថ្ងៃដូចគ្នា និងតម្រូវអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងជាមនុស្សតែម្នាក់។
 • ក្នុងករណីអិតិថិជនសម្រេចចិត្តមិនបន្តការការពារ ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ 21 ថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ ខេមបូឌា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ មុនបង្វិលទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនអតិថិជនវិញ។
 • AIA សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលើ ខ និង លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននេះ ឬក៏បញ្ឈប់លើការផ្តល់ជូនតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយពុំមានការជូនដំណឹងទុកជាមុននោះទេ។