ឱកាសឈ្នះរង្វាន់រថយន្ត EV ដ៏ថ្មីសន្លាង

BYD E2 ស៊េរី 2024

អេ អាយ អេ ខេមបូឌា ផ្តល់ជូននូវឱកាសឈ្នះរង្វាន់ រថយន្ត EV ដ៏ថ្មីសន្លាង BYD E2 ស៊េរី 2024 និងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សរុប 77 រង្វាន់ ក្នុងឱកាសខួប 7 ឆ្នាំរបស់ អេ អាយ អេ ខេមបូឌា ដូចជា៖

រង្វាន់ធំ រថយន្ត EV ដ៏ថ្មីសន្លាង BYD E2 ស៊េរី 2024
និងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សរុប 77 រង្វាន់

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

 • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីដែលបានធ្វើការស្នើសុំនិងបានផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី 1 មេសា ដល់ 30 មិថុនា ឆ្នាំ2024។
 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលដូចខាង​ក្រោម៖
  • ផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គល៖ AIA សម្រាប់​ជីវិត AIA និរន្ដរ៍ AIA សម្រាប់កូន AIA សម្រាប់សុខភាព AIA សម្រាប់​ជីវិត​ 2ការពារ5 និង AIA សម្រាប់អ្នក 2ការពារ7 ​(សម្រាប់អតិថិជនដែលជ្រើសយកជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់ផ្តាច់ក្នុង​ឆ្នាំទី1តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ AIA សម្រាប់​ជីវិត​ 2ការពារ5 ឬ AIA សម្រាប់អ្នក 2ការពារ7) នឹងទទួលបានសន្លឹក​ឆ្នោតចំនួន 1 សន្លឹករាល់ទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង 500 ដុល្លារ។
  • សម្រាប់អតិថិជនដែលទិញរួមគ្នា រវាងផលិតផល AIA សម្រាប់សុខភាព និង កញ្ចប់ការពារលើអាយុជីវិតនឹងទទួលបានសន្លឹក​ឆ្នោតចំនួន 2 សន្លឹក​រាល់ទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង 500 ដុល្លារ។
  • សម្រាប់អតិថិជនចាស់ដែលបានទិញ​បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីបន្ថែមការពារលើសុខភាព ឬ កញ្ចប់ការពារលើអាយុជីវិត នឹងទទួលបានសន្លឹក​ឆ្នោតចំនួន 2 សន្លឹករាល់​ទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង 500 ដុល្លារ។
 • ការចាប់​ឆ្នោតនឹងមាន​ផ្សាយ​ផ្ទាល់លើ Facebook Page AIA Cambodia នៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដា ឆ្នាំ​ 2024 វេលាម៉ោង 6:00 ល្ងាច​។
 • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
 • ក្នុងករណីអិតិថិជនសម្រេចចិត្តមិនបន្តការការពារ ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ 21 ថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ ខេមបូឌា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលសន្លឹកឆ្នោតដែលបានផ្តល់ជូន។
 • AIA សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលើ ខ និង លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននេះ ឬក៏បញ្ឈប់លើការផ្តល់ជូនតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយពុំមានការជូនដំណឹងទុកជាមុននោះទេ។