ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់អតិថិជន

អេ អាយ អេ ខេមបូឌា!

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

 • ទទួលបានកាដូនៅពេលទទួលយកការការពារជាមួយ អេ អាយ អេ ខេមបូឌា ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 មករា ដល់ 31 មីនា ឆ្នាំ2024 កាដូមានដូចជា៖
  • ​ទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max (256GB)
  • ទូរស័ព្ទ Samsung S23 Ultra (256GB)
  • នាឡិកា Apple Watch SE 2nd Generation 44mm
  • Speaker JBL Clip 4
  • អាវកីឡា
  • បន្ថែមការសន្សំ 5% លើទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង ពីលើការផ្តល់ជូនកាដូខាងលើពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលមានធានារ៉ាប់រងបុគ្គលជាមួយ អេ អាយ អេ រួចហើយ (អតិថិជនដែលមានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងកំពុងមានសុពលភាពជាមួយ AIA គិតត្រឹមមុនថៃ្ងទី 1 មករា 2024)
  • បន្ថែមការសន្សំ 5% លើទឹកប្រាក់បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូង សម្រាប់​អតិថិជនដែលទទួលយក​ធានារ៉ាប់រងបុគ្គលទី 2 ជាមួយ អេ អាយ អេ ក្នុង​រយៈពេល​ 3ខែ បន្ទាប់​ពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទី 1 មានសុពលភាពជាមួយAIAគិតត្រឹមថៃ្ងទី 1 មករា ដល់ 31 មីនា ឆ្នាំ 2024។
 • ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីដែលបានធ្វើការស្នើសុំនិងបានផ្តល់ជូនពីថ្ងៃទី 1 មករា ដល់ 31 មីនា 2024។
 • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះ លើកលែងផលិតផល 2ការពារ5 2ការពារ7 ការពារលើ​កម្ចី និង AIA សុវត្ថិភាព​ទ្រព្យ​។
 • កាដូជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
 • ក្នុងករណីអិតិថិជនសម្រេចចិត្តមិនបន្តការការពារ ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ 21 ថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ ខេមបូឌា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់សមមូលនៃថ្លៃវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានផ្តល់ជូន មុនបង្វិលទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនអតិថិជនវិញ។
 • AIA សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលើ ខ និង លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននេះ ឬក៏បញ្ឈប់លើការផ្តល់ជូនតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយពុំមានការជូនដំណឹងទុកជាមុននោះទេ។