សម្រាប់ខែកក្កដានេះ សន្សំបាន

រហូតដល់ 15%

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីដែលបានធ្វើការស្នើសុំ និងផ្តល់ជូនពីថ្ងៃ 1 ដល់ 31 កក្កដា 2024។
  • សន្សំបានរហូតដល់ 15% សម្រាប់អតិថិជនដែលទិញរួមគ្នា រវាងផលិតផល AIA សម្រាប់សុខភាព និង កញ្ចប់ការពារលើអាយុជីវិតប៉ុណ្ណោះលើកលែងផលិតផល 2ការពារ5 2ការពារ7 ការពារលើកម្ចី និង AIA សុវត្ថិភាពទ្រព្យ។
  • សន្សំបាន 10% សម្រាប់អតិថិជនដែលមានធានារ៉ាប់រងជាមួយ អេ អាយ អេ ខេមបូឌា ហើយទទួលយកការការពារលើផលិតផល AIA សម្រាប់សុខភាព ឬកញ្ចប់ការពារលើអាយុជីវិតលើកលែងផលិតផល 2ការពារ5 2ការពារ7 ការពារលើកម្ចី និង AIA សុវត្ថិភាពទ្រព្យ។
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
  • ក្នុងករណីអតិថិជនសម្រេចចិត្តមិនបន្តការការពារ ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំ 21 ថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ ខេមបូឌា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់សមមូលដែលបានបញ្ចុះតម្លៃលើផលិតផលដែលបានទិញរួមគ្នា មុនបង្វិលទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនអតិថិជនវិញ។
  • AIA សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលើ ខ និង លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននេះ ឬក៏បញ្ឈប់លើការផ្តល់ជូនតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយពុំមានការជូនដំណឹងទុកជាមុននោះទេ។